CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ TRONG NĂM

Các loại báo cáo thuế trong năm mà kế toán phải báo cáo cho năm sau (năm 2019) là gì?

1. Nộp thuế môn bài

Doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đang hoạt động

– Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

 

– Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

– Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1/2019.

 

– Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Một số trường hợp cần chú ý

– Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.

– Những doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

– Những doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

2. Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hoá đơn

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Cuối năm: Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thứ sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019: hạn ngày 31/3/2019 tất cả các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quy định.

Tháng

Thời hạn nộp Dành cho DN nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN nộp Thuế

GTGT theoTháng

1

20/1/2019

Tờ khai Thuế GTGT T12/2018


Tờ khai Thuế TNCN T12/2018 (nếu có)

 

30/1/2019

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018


Nộp tiền thuế môn bài năm 2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018


Nộp tiền thuế môn bài năm 2019

2

20/2/2019

Tờ khai Thuế GTGT T1/2019


Tờ khai Thuế TNCN T1/2019 (nếu có)

3

20/3/2019

Tờ khai Thuế GTGT T2/2019


Tờ khai Thuế TNCN T2/2019 (nếu có)

 

 

30/3/2019

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019


Quyết toán Thuế TNCN năm 2019


Báo Cáo Tài Chính năm 2019

Quyết toán Thuế TNDN năm 2019


Quyết toán Thuế TNCN năm 2019


Báo Cáo Tài Chính năm 2019

4

20/4/2019

Tờ khai Thuế GTGT T3/2019


Tờ khai Thuế TNCN T3/2019 (nếu có)

30/4/2019

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

5

20/5/2019

Tờ khai Thuế GTGT T4/2019


Tờ khai Thuế TNCN T4/2019 (nếu có)

6

20/6/2019

Tờ khai Thuế GTGT T5/2019


Tờ khai Thuế TNCN T5/2019 (nếu có)

7

20/8/2019

Tờ khai Thuế GTGT T6/2019


Tờ khai Thuế TNCN T6/2019 (nếu có)

30/8/2019 Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

8

20/9/2108

Tờ khai Thuế GTGT T8/2019 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2019 (nếu có)

9

20/9/2019

Tờ khai Thuế GTGT T9/2019 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T9/2019 (nếu có)

10

20/10/2019

Tờ khai Thuế GTGT T9/2019

Tờ khai Thuế TNCN T9/2019 (nếu có)

 

30/10/2019

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

11

20/11/2019

Tờ khai Thuế GTGT T10/2019


Tờ khai Thuế TNCN T10/2019 (nếu có)

Có thể bạn quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *